کمترین: 
11336.4
بیشترین: 
11336.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11336.4
زمان: 
4/11 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 11 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 تیر 1397 , 11336.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 09:20","price":11336.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398