کمترین: 
659.63
بیشترین: 
672.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659.63
زمان: 
4/11 23:32
قیمت گازوئیل امروز 11 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 تیر 1397 , 659.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 05:00","price":670.38},{"date":"1397/04/11 05:32","price":670.88},{"date":"1397/04/11 06:00","price":671},{"date":"1397/04/11 06:32","price":670.75},{"date":"1397/04/11 07:00","price":669.5},{"date":"1397/04/11 07:32","price":668},{"date":"1397/04/11 08:00","price":667.5},{"date":"1397/04/11 08:32","price":667.88},{"date":"1397/04/11 09:00","price":667.5},{"date":"1397/04/11 09:32","price":667.25},{"date":"1397/04/11 10:00","price":667.63},{"date":"1397/04/11 10:32","price":668},{"date":"1397/04/11 11:00","price":668.63},{"date":"1397/04/11 11:32","price":669.38},{"date":"1397/04/11 12:00","price":667.88},{"date":"1397/04/11 12:32","price":669.13},{"date":"1397/04/11 13:00","price":669.88},{"date":"1397/04/11 13:32","price":670.38},{"date":"1397/04/11 14:08","price":669.38},{"date":"1397/04/11 14:32","price":669.63},{"date":"1397/04/11 15:32","price":671.38},{"date":"1397/04/11 16:00","price":672.63},{"date":"1397/04/11 16:32","price":672.38},{"date":"1397/04/11 17:00","price":669.38},{"date":"1397/04/11 17:32","price":669.63},{"date":"1397/04/11 18:00","price":670.38},{"date":"1397/04/11 18:32","price":666.5},{"date":"1397/04/11 19:08","price":667.63},{"date":"1397/04/11 19:32","price":665.38},{"date":"1397/04/11 20:32","price":663.38},{"date":"1397/04/11 21:00","price":664.25},{"date":"1397/04/11 21:32","price":664},{"date":"1397/04/11 22:00","price":664.38},{"date":"1397/04/11 22:32","price":663.63},{"date":"1397/04/11 23:00","price":662},{"date":"1397/04/11 23:32","price":659.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398