کمترین: 
77.28
بیشترین: 
78.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.28
زمان: 
4/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 تیر 1397 , 77.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 05:00","price":78.48},{"date":"1397/04/11 05:32","price":78.58},{"date":"1397/04/11 06:00","price":78.61},{"date":"1397/04/11 06:32","price":78.58},{"date":"1397/04/11 07:00","price":78.44},{"date":"1397/04/11 07:32","price":78.19},{"date":"1397/04/11 08:00","price":78.15},{"date":"1397/04/11 08:32","price":78.17},{"date":"1397/04/11 09:00","price":78.16},{"date":"1397/04/11 09:32","price":78.14},{"date":"1397/04/11 10:00","price":78.22},{"date":"1397/04/11 10:32","price":78.3},{"date":"1397/04/11 11:00","price":78.31},{"date":"1397/04/11 11:32","price":78.38},{"date":"1397/04/11 12:00","price":78.27},{"date":"1397/04/11 12:32","price":78.39},{"date":"1397/04/11 13:00","price":78.53},{"date":"1397/04/11 13:32","price":78.54},{"date":"1397/04/11 14:08","price":78.47},{"date":"1397/04/11 15:00","price":78.52},{"date":"1397/04/11 15:32","price":78.71},{"date":"1397/04/11 16:00","price":78.86},{"date":"1397/04/11 16:32","price":78.78},{"date":"1397/04/11 17:00","price":78.28},{"date":"1397/04/11 17:32","price":78.29},{"date":"1397/04/11 18:00","price":78.42},{"date":"1397/04/11 18:32","price":77.98},{"date":"1397/04/11 19:08","price":78.15},{"date":"1397/04/11 19:32","price":77.91},{"date":"1397/04/11 20:00","price":77.92},{"date":"1397/04/11 20:32","price":77.7},{"date":"1397/04/11 21:00","price":77.9},{"date":"1397/04/11 21:32","price":77.88},{"date":"1397/04/11 22:00","price":77.91},{"date":"1397/04/11 22:32","price":77.81},{"date":"1397/04/11 23:00","price":77.65},{"date":"1397/04/11 23:32","price":77.28}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398