کمترین: 
2.104
بیشترین: 
2.143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.104
زمان: 
4/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 تیر 1397 , 2.104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 03:00","price":2.1275},{"date":"1397/04/11 03:32","price":2.1295},{"date":"1397/04/11 04:00","price":2.143},{"date":"1397/04/11 04:32","price":2.1385},{"date":"1397/04/11 05:00","price":2.1365},{"date":"1397/04/11 05:32","price":2.137},{"date":"1397/04/11 06:32","price":2.1365},{"date":"1397/04/11 07:00","price":2.1335},{"date":"1397/04/11 07:32","price":2.129},{"date":"1397/04/11 08:00","price":2.1275},{"date":"1397/04/11 10:00","price":2.1285},{"date":"1397/04/11 11:00","price":2.1293},{"date":"1397/04/11 11:32","price":2.1295},{"date":"1397/04/11 12:00","price":2.1245},{"date":"1397/04/11 12:32","price":2.128},{"date":"1397/04/11 13:00","price":2.1299},{"date":"1397/04/11 13:32","price":2.1293},{"date":"1397/04/11 14:08","price":2.1276},{"date":"1397/04/11 14:32","price":2.1275},{"date":"1397/04/11 15:00","price":2.127},{"date":"1397/04/11 15:32","price":2.1305},{"date":"1397/04/11 16:00","price":2.1365},{"date":"1397/04/11 16:32","price":2.1345},{"date":"1397/04/11 17:00","price":2.1248},{"date":"1397/04/11 17:32","price":2.127},{"date":"1397/04/11 18:00","price":2.1305},{"date":"1397/04/11 18:32","price":2.1194},{"date":"1397/04/11 19:08","price":2.118},{"date":"1397/04/11 19:32","price":2.1135},{"date":"1397/04/11 20:32","price":2.108},{"date":"1397/04/11 21:00","price":2.11},{"date":"1397/04/11 21:32","price":2.1109},{"date":"1397/04/11 22:00","price":2.1175},{"date":"1397/04/11 23:00","price":2.1097},{"date":"1397/04/11 23:32","price":2.104}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398