کمترین: 
2.1561
بیشترین: 
2.1987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1561
زمان: 
4/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 2.1561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 03:00","price":2.1853},{"date":"1397/04/11 03:32","price":2.1879},{"date":"1397/04/11 04:00","price":2.1984},{"date":"1397/04/11 04:32","price":2.1923},{"date":"1397/04/11 05:00","price":2.1909},{"date":"1397/04/11 05:32","price":2.1917},{"date":"1397/04/11 06:00","price":2.1923},{"date":"1397/04/11 06:32","price":2.1911},{"date":"1397/04/11 07:00","price":2.1885},{"date":"1397/04/11 07:32","price":2.1836},{"date":"1397/04/11 08:00","price":2.1833},{"date":"1397/04/11 08:32","price":2.1828},{"date":"1397/04/11 09:00","price":2.1824},{"date":"1397/04/11 09:32","price":2.1818},{"date":"1397/04/11 10:00","price":2.1829},{"date":"1397/04/11 10:32","price":2.1831},{"date":"1397/04/11 11:00","price":2.1848},{"date":"1397/04/11 11:32","price":2.1869},{"date":"1397/04/11 12:00","price":2.1841},{"date":"1397/04/11 12:32","price":2.1877},{"date":"1397/04/11 13:00","price":2.1882},{"date":"1397/04/11 13:32","price":2.1898},{"date":"1397/04/11 14:08","price":2.1872},{"date":"1397/04/11 14:32","price":2.1894},{"date":"1397/04/11 15:00","price":2.1885},{"date":"1397/04/11 15:32","price":2.1932},{"date":"1397/04/11 16:00","price":2.1987},{"date":"1397/04/11 16:32","price":2.1978},{"date":"1397/04/11 17:00","price":2.1882},{"date":"1397/04/11 17:32","price":2.1875},{"date":"1397/04/11 18:00","price":2.1902},{"date":"1397/04/11 18:32","price":2.1792},{"date":"1397/04/11 19:08","price":2.1807},{"date":"1397/04/11 19:32","price":2.1724},{"date":"1397/04/11 20:00","price":2.174},{"date":"1397/04/11 20:32","price":2.1673},{"date":"1397/04/11 21:00","price":2.1688},{"date":"1397/04/11 21:32","price":2.1667},{"date":"1397/04/11 22:00","price":2.1698},{"date":"1397/04/11 22:32","price":2.1688},{"date":"1397/04/11 23:00","price":2.1625},{"date":"1397/04/11 23:32","price":2.1561}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398