کمترین: 
73.1
بیشترین: 
74.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.83
زمان: 
4/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 تیر 1397 , 73.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 03:00","price":73.1},{"date":"1397/04/11 03:32","price":73.34},{"date":"1397/04/11 04:00","price":73.69},{"date":"1397/04/11 04:32","price":73.56},{"date":"1397/04/11 05:00","price":73.47},{"date":"1397/04/11 05:32","price":73.58},{"date":"1397/04/11 06:00","price":73.55},{"date":"1397/04/11 06:32","price":73.48},{"date":"1397/04/11 07:00","price":73.38},{"date":"1397/04/11 07:32","price":73.22},{"date":"1397/04/11 08:32","price":73.2},{"date":"1397/04/11 09:00","price":73.22},{"date":"1397/04/11 10:00","price":73.31},{"date":"1397/04/11 10:32","price":73.39},{"date":"1397/04/11 11:00","price":73.47},{"date":"1397/04/11 11:32","price":73.53},{"date":"1397/04/11 12:00","price":73.56},{"date":"1397/04/11 12:32","price":73.67},{"date":"1397/04/11 13:00","price":73.84},{"date":"1397/04/11 13:32","price":73.94},{"date":"1397/04/11 14:08","price":73.86},{"date":"1397/04/11 14:32","price":73.81},{"date":"1397/04/11 15:00","price":73.73},{"date":"1397/04/11 15:32","price":74.08},{"date":"1397/04/11 16:00","price":74.17},{"date":"1397/04/11 16:32","price":74.11},{"date":"1397/04/11 17:00","price":73.77},{"date":"1397/04/11 17:32","price":73.59},{"date":"1397/04/11 18:00","price":73.92},{"date":"1397/04/11 18:32","price":73.67},{"date":"1397/04/11 19:08","price":73.77},{"date":"1397/04/11 19:32","price":73.81},{"date":"1397/04/11 20:00","price":73.66},{"date":"1397/04/11 20:32","price":73.72},{"date":"1397/04/11 21:00","price":73.94},{"date":"1397/04/11 21:32","price":74.08},{"date":"1397/04/11 22:00","price":74.12},{"date":"1397/04/11 22:32","price":74.17},{"date":"1397/04/11 23:00","price":74.09},{"date":"1397/04/11 23:32","price":73.83}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399