کمترین: 
733000
بیشترین: 
753000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
753000
زمان: 
4/10 17:30
قیمت ربع سکه امروز 10 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 10 تیر 1397 , 753000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 12:18","price":742000},{"date":"1397/04/10 12:30","price":741500},{"date":"1397/04/10 12:36","price":733000},{"date":"1397/04/10 12:42","price":735000},{"date":"1397/04/10 13:06","price":740000},{"date":"1397/04/10 13:36","price":743000},{"date":"1397/04/10 14:24","price":745000},{"date":"1397/04/10 16:36","price":747000},{"date":"1397/04/10 17:30","price":753000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398