کمترین: 
127
بیشترین: 
132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
132
زمان: 
4/10 20:40
قیمت روبل روسیه امروز 10 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 تیر 1397 , 132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 11:40","price":128},{"date":"1397/04/10 12:00","price":127},{"date":"1397/04/10 12:10","price":128},{"date":"1397/04/10 12:20","price":127},{"date":"1397/04/10 12:40","price":130},{"date":"1397/04/10 13:10","price":131},{"date":"1397/04/10 13:20","price":132},{"date":"1397/04/10 13:40","price":131},{"date":"1397/04/10 13:50","price":128},{"date":"1397/04/10 14:00","price":129},{"date":"1397/04/10 14:10","price":131},{"date":"1397/04/10 14:30","price":129},{"date":"1397/04/10 14:50","price":130},{"date":"1397/04/10 15:40","price":131},{"date":"1397/04/10 16:20","price":130},{"date":"1397/04/10 16:30","price":131},{"date":"1397/04/10 18:20","price":132},{"date":"1397/04/10 19:10","price":131},{"date":"1397/04/10 19:20","price":132},{"date":"1397/04/10 19:30","price":131},{"date":"1397/04/10 20:10","price":132},{"date":"1397/04/10 20:20","price":131},{"date":"1397/04/10 20:40","price":132}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398