کمترین: 
241
بیشترین: 
252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
251
زمان: 
4/10 20:40
قیمت بات تایلند امروز 10 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 تیر 1397 , 251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:30","price":241},{"date":"1397/04/10 11:40","price":243},{"date":"1397/04/10 12:20","price":242},{"date":"1397/04/10 12:40","price":246},{"date":"1397/04/10 12:50","price":248},{"date":"1397/04/10 13:10","price":249},{"date":"1397/04/10 13:20","price":252},{"date":"1397/04/10 13:50","price":247},{"date":"1397/04/10 14:00","price":246},{"date":"1397/04/10 14:10","price":249},{"date":"1397/04/10 14:30","price":246},{"date":"1397/04/10 14:50","price":248},{"date":"1397/04/10 15:10","price":247},{"date":"1397/04/10 15:40","price":249},{"date":"1397/04/10 16:20","price":248},{"date":"1397/04/10 16:30","price":249},{"date":"1397/04/10 16:40","price":251},{"date":"1397/04/10 16:50","price":248},{"date":"1397/04/10 17:20","price":249},{"date":"1397/04/10 18:10","price":250},{"date":"1397/04/10 18:30","price":251},{"date":"1397/04/10 18:50","price":252},{"date":"1397/04/10 19:00","price":250},{"date":"1397/04/10 20:40","price":251}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398