کمترین: 
2189
بیشترین: 
2289
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2286
زمان: 
4/10 21:10
قیمت ریال قطر امروز 10 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 تیر 1397 , 2286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:30","price":2189},{"date":"1397/04/10 11:40","price":2208},{"date":"1397/04/10 11:50","price":2206},{"date":"1397/04/10 12:00","price":2205},{"date":"1397/04/10 12:10","price":2208},{"date":"1397/04/10 12:20","price":2198},{"date":"1397/04/10 12:40","price":2235},{"date":"1397/04/10 12:50","price":2250},{"date":"1397/04/10 13:10","price":2266},{"date":"1397/04/10 13:20","price":2289},{"date":"1397/04/10 13:40","price":2267},{"date":"1397/04/10 13:50","price":2237},{"date":"1397/04/10 14:00","price":2238},{"date":"1397/04/10 14:10","price":2261},{"date":"1397/04/10 14:30","price":2232},{"date":"1397/04/10 14:40","price":2238},{"date":"1397/04/10 14:50","price":2247},{"date":"1397/04/10 15:20","price":2242},{"date":"1397/04/10 15:40","price":2258},{"date":"1397/04/10 16:20","price":2255},{"date":"1397/04/10 16:30","price":2264},{"date":"1397/04/10 16:40","price":2261},{"date":"1397/04/10 16:50","price":2257},{"date":"1397/04/10 17:10","price":2262},{"date":"1397/04/10 17:20","price":2259},{"date":"1397/04/10 17:30","price":2261},{"date":"1397/04/10 17:50","price":2262},{"date":"1397/04/10 18:10","price":2272},{"date":"1397/04/10 18:20","price":2276},{"date":"1397/04/10 18:30","price":2288},{"date":"1397/04/10 18:40","price":2284},{"date":"1397/04/10 18:50","price":2288},{"date":"1397/04/10 19:00","price":2276},{"date":"1397/04/10 19:10","price":2272},{"date":"1397/04/10 19:20","price":2270},{"date":"1397/04/10 19:40","price":2269},{"date":"1397/04/10 20:00","price":2272},{"date":"1397/04/10 20:10","price":2274},{"date":"1397/04/10 20:20","price":2272},{"date":"1397/04/10 20:40","price":2279},{"date":"1397/04/10 21:00","price":2277},{"date":"1397/04/10 21:10","price":2286}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398