کمترین: 
110
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
4/10 20:40
قیمت افغانی امروز 10 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 تیر 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:30","price":110},{"date":"1397/04/10 11:40","price":111},{"date":"1397/04/10 12:40","price":113},{"date":"1397/04/10 13:10","price":114},{"date":"1397/04/10 13:20","price":115},{"date":"1397/04/10 13:40","price":114},{"date":"1397/04/10 13:50","price":113},{"date":"1397/04/10 14:10","price":114},{"date":"1397/04/10 14:40","price":113},{"date":"1397/04/10 15:40","price":114},{"date":"1397/04/10 18:10","price":115},{"date":"1397/04/10 19:30","price":114},{"date":"1397/04/10 20:00","price":115},{"date":"1397/04/10 20:20","price":114},{"date":"1397/04/10 20:40","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398