کمترین: 
4663
بیشترین: 
4892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4868
زمان: 
4/10 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 10 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 تیر 1397 , 4868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":4663},{"date":"1397/04/10 11:40","price":4704},{"date":"1397/04/10 11:50","price":4698},{"date":"1397/04/10 12:00","price":4707},{"date":"1397/04/10 12:10","price":4704},{"date":"1397/04/10 12:20","price":4677},{"date":"1397/04/10 12:30","price":4682},{"date":"1397/04/10 12:40","price":4780},{"date":"1397/04/10 12:50","price":4793},{"date":"1397/04/10 13:00","price":4818},{"date":"1397/04/10 13:10","price":4826},{"date":"1397/04/10 13:20","price":4892},{"date":"1397/04/10 13:40","price":4829},{"date":"1397/04/10 13:50","price":4731},{"date":"1397/04/10 14:00","price":4783},{"date":"1397/04/10 14:10","price":4815},{"date":"1397/04/10 14:30","price":4753},{"date":"1397/04/10 14:40","price":4767},{"date":"1397/04/10 14:50","price":4786},{"date":"1397/04/10 15:10","price":4780},{"date":"1397/04/10 15:20","price":4775},{"date":"1397/04/10 15:40","price":4810},{"date":"1397/04/10 16:10","price":4802},{"date":"1397/04/10 16:30","price":4822},{"date":"1397/04/10 16:40","price":4819},{"date":"1397/04/10 16:50","price":4807},{"date":"1397/04/10 17:10","price":4819},{"date":"1397/04/10 17:20","price":4811},{"date":"1397/04/10 17:30","price":4815},{"date":"1397/04/10 17:40","price":4823},{"date":"1397/04/10 17:50","price":4819},{"date":"1397/04/10 18:10","price":4840},{"date":"1397/04/10 18:20","price":4856},{"date":"1397/04/10 18:30","price":4873},{"date":"1397/04/10 18:40","price":4864},{"date":"1397/04/10 18:50","price":4863},{"date":"1397/04/10 19:00","price":4848},{"date":"1397/04/10 19:10","price":4840},{"date":"1397/04/10 19:20","price":4843},{"date":"1397/04/10 19:30","price":4835},{"date":"1397/04/10 19:40","price":4832},{"date":"1397/04/10 20:00","price":4840},{"date":"1397/04/10 20:10","price":4843},{"date":"1397/04/10 20:20","price":4838},{"date":"1397/04/10 20:30","price":4843},{"date":"1397/04/10 20:40","price":4854},{"date":"1397/04/10 21:00","price":4850},{"date":"1397/04/10 21:10","price":4868}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398