کمترین: 
5854
بیشترین: 
6131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6111
زمان: 
4/10 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 تیر 1397 , 6111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":5854},{"date":"1397/04/10 11:40","price":5905},{"date":"1397/04/10 11:50","price":5898},{"date":"1397/04/10 12:00","price":5894},{"date":"1397/04/10 12:10","price":5905},{"date":"1397/04/10 12:20","price":5877},{"date":"1397/04/10 12:40","price":6001},{"date":"1397/04/10 12:50","price":6017},{"date":"1397/04/10 13:10","price":6059},{"date":"1397/04/10 13:20","price":6121},{"date":"1397/04/10 13:40","price":6131},{"date":"1397/04/10 13:50","price":5954},{"date":"1397/04/10 14:00","price":5984},{"date":"1397/04/10 14:10","price":6045},{"date":"1397/04/10 14:30","price":5967},{"date":"1397/04/10 14:40","price":5984},{"date":"1397/04/10 14:50","price":6008},{"date":"1397/04/10 15:20","price":5994},{"date":"1397/04/10 15:40","price":6038},{"date":"1397/04/10 16:20","price":6028},{"date":"1397/04/10 16:30","price":6053},{"date":"1397/04/10 16:40","price":6079},{"date":"1397/04/10 16:50","price":6035},{"date":"1397/04/10 17:20","price":6039},{"date":"1397/04/10 17:30","price":6045},{"date":"1397/04/10 17:50","price":6049},{"date":"1397/04/10 18:10","price":6076},{"date":"1397/04/10 18:20","price":6080},{"date":"1397/04/10 18:30","price":6117},{"date":"1397/04/10 18:40","price":6106},{"date":"1397/04/10 18:50","price":6104},{"date":"1397/04/10 19:00","price":6086},{"date":"1397/04/10 19:10","price":6076},{"date":"1397/04/10 19:30","price":6070},{"date":"1397/04/10 19:40","price":6065},{"date":"1397/04/10 20:00","price":6076},{"date":"1397/04/10 20:10","price":6080},{"date":"1397/04/10 20:20","price":6073},{"date":"1397/04/10 20:40","price":6094},{"date":"1397/04/10 21:00","price":6088},{"date":"1397/04/10 21:10","price":6111}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398