کمترین: 
980
بیشترین: 
1026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023
زمان: 
4/10 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 10 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1023 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":980},{"date":"1397/04/10 11:40","price":988},{"date":"1397/04/10 11:50","price":987},{"date":"1397/04/10 12:00","price":986},{"date":"1397/04/10 12:10","price":988},{"date":"1397/04/10 12:20","price":984},{"date":"1397/04/10 12:40","price":1004},{"date":"1397/04/10 12:50","price":1007},{"date":"1397/04/10 13:10","price":1014},{"date":"1397/04/10 13:20","price":1024},{"date":"1397/04/10 13:40","price":1026},{"date":"1397/04/10 13:50","price":996},{"date":"1397/04/10 14:00","price":1001},{"date":"1397/04/10 14:10","price":1012},{"date":"1397/04/10 14:30","price":999},{"date":"1397/04/10 14:40","price":1001},{"date":"1397/04/10 14:50","price":1005},{"date":"1397/04/10 15:20","price":1003},{"date":"1397/04/10 15:40","price":1010},{"date":"1397/04/10 16:20","price":1009},{"date":"1397/04/10 16:30","price":1013},{"date":"1397/04/10 16:40","price":1019},{"date":"1397/04/10 16:50","price":1010},{"date":"1397/04/10 17:20","price":1011},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1012},{"date":"1397/04/10 18:10","price":1017},{"date":"1397/04/10 18:20","price":1018},{"date":"1397/04/10 18:30","price":1024},{"date":"1397/04/10 18:40","price":1022},{"date":"1397/04/10 19:00","price":1018},{"date":"1397/04/10 19:10","price":1017},{"date":"1397/04/10 19:30","price":1016},{"date":"1397/04/10 19:40","price":1015},{"date":"1397/04/10 20:00","price":1017},{"date":"1397/04/10 20:20","price":1016},{"date":"1397/04/10 20:40","price":1020},{"date":"1397/04/10 21:00","price":1019},{"date":"1397/04/10 21:10","price":1023}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398