کمترین: 
1251
بیشترین: 
1310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306
زمان: 
4/10 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 10 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":1251},{"date":"1397/04/10 11:40","price":1262},{"date":"1397/04/10 11:50","price":1260},{"date":"1397/04/10 12:00","price":1259},{"date":"1397/04/10 12:10","price":1262},{"date":"1397/04/10 12:20","price":1256},{"date":"1397/04/10 12:40","price":1282},{"date":"1397/04/10 12:50","price":1286},{"date":"1397/04/10 13:10","price":1295},{"date":"1397/04/10 13:20","price":1308},{"date":"1397/04/10 13:40","price":1310},{"date":"1397/04/10 13:50","price":1272},{"date":"1397/04/10 14:00","price":1279},{"date":"1397/04/10 14:10","price":1292},{"date":"1397/04/10 14:30","price":1275},{"date":"1397/04/10 14:40","price":1279},{"date":"1397/04/10 14:50","price":1285},{"date":"1397/04/10 15:10","price":1284},{"date":"1397/04/10 15:20","price":1281},{"date":"1397/04/10 15:40","price":1290},{"date":"1397/04/10 16:20","price":1288},{"date":"1397/04/10 16:30","price":1293},{"date":"1397/04/10 16:40","price":1301},{"date":"1397/04/10 16:50","price":1289},{"date":"1397/04/10 17:20","price":1290},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1292},{"date":"1397/04/10 17:50","price":1293},{"date":"1397/04/10 18:10","price":1298},{"date":"1397/04/10 18:20","price":1299},{"date":"1397/04/10 18:30","price":1307},{"date":"1397/04/10 18:40","price":1305},{"date":"1397/04/10 18:50","price":1304},{"date":"1397/04/10 19:00","price":1300},{"date":"1397/04/10 19:10","price":1298},{"date":"1397/04/10 19:30","price":1297},{"date":"1397/04/10 19:50","price":1296},{"date":"1397/04/10 20:00","price":1298},{"date":"1397/04/10 20:10","price":1299},{"date":"1397/04/10 20:20","price":1298},{"date":"1397/04/10 20:40","price":1302},{"date":"1397/04/10 21:10","price":1306}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399