کمترین: 
2128
بیشترین: 
2225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2221
زمان: 
4/10 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 10 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 تیر 1397 , 2221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":2128},{"date":"1397/04/10 11:40","price":2146},{"date":"1397/04/10 11:50","price":2144},{"date":"1397/04/10 12:00","price":2143},{"date":"1397/04/10 12:10","price":2146},{"date":"1397/04/10 12:20","price":2134},{"date":"1397/04/10 12:30","price":2137},{"date":"1397/04/10 12:40","price":2181},{"date":"1397/04/10 12:50","price":2187},{"date":"1397/04/10 13:10","price":2202},{"date":"1397/04/10 13:20","price":2225},{"date":"1397/04/10 13:40","price":2204},{"date":"1397/04/10 13:50","price":2159},{"date":"1397/04/10 14:00","price":2175},{"date":"1397/04/10 14:10","price":2197},{"date":"1397/04/10 14:30","price":2169},{"date":"1397/04/10 14:40","price":2175},{"date":"1397/04/10 14:50","price":2184},{"date":"1397/04/10 15:20","price":2179},{"date":"1397/04/10 15:40","price":2195},{"date":"1397/04/10 16:20","price":2191},{"date":"1397/04/10 16:30","price":2200},{"date":"1397/04/10 16:40","price":2197},{"date":"1397/04/10 16:50","price":2194},{"date":"1397/04/10 17:10","price":2199},{"date":"1397/04/10 17:20","price":2195},{"date":"1397/04/10 17:30","price":2197},{"date":"1397/04/10 17:40","price":2201},{"date":"1397/04/10 17:50","price":2199},{"date":"1397/04/10 18:10","price":2209},{"date":"1397/04/10 18:20","price":2216},{"date":"1397/04/10 18:30","price":2224},{"date":"1397/04/10 18:40","price":2220},{"date":"1397/04/10 18:50","price":2219},{"date":"1397/04/10 19:00","price":2212},{"date":"1397/04/10 19:10","price":2209},{"date":"1397/04/10 19:20","price":2210},{"date":"1397/04/10 19:30","price":2206},{"date":"1397/04/10 19:40","price":2205},{"date":"1397/04/10 20:00","price":2209},{"date":"1397/04/10 20:10","price":2210},{"date":"1397/04/10 20:20","price":2208},{"date":"1397/04/10 20:40","price":2215},{"date":"1397/04/10 21:00","price":2213},{"date":"1397/04/10 21:10","price":2221}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398