کمترین: 
891
بیشترین: 
932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930
زمان: 
4/10 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 10 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 تیر 1397 , 930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":891},{"date":"1397/04/10 11:40","price":899},{"date":"1397/04/10 11:50","price":898},{"date":"1397/04/10 12:00","price":897},{"date":"1397/04/10 12:10","price":899},{"date":"1397/04/10 12:20","price":894},{"date":"1397/04/10 12:30","price":895},{"date":"1397/04/10 12:40","price":913},{"date":"1397/04/10 12:50","price":916},{"date":"1397/04/10 13:10","price":922},{"date":"1397/04/10 13:20","price":932},{"date":"1397/04/10 13:40","price":923},{"date":"1397/04/10 13:50","price":904},{"date":"1397/04/10 14:00","price":911},{"date":"1397/04/10 14:10","price":920},{"date":"1397/04/10 14:30","price":908},{"date":"1397/04/10 14:40","price":911},{"date":"1397/04/10 14:50","price":915},{"date":"1397/04/10 15:20","price":912},{"date":"1397/04/10 15:40","price":919},{"date":"1397/04/10 16:20","price":918},{"date":"1397/04/10 16:30","price":921},{"date":"1397/04/10 16:40","price":920},{"date":"1397/04/10 16:50","price":919},{"date":"1397/04/10 17:10","price":921},{"date":"1397/04/10 17:20","price":919},{"date":"1397/04/10 17:30","price":920},{"date":"1397/04/10 17:40","price":922},{"date":"1397/04/10 17:50","price":921},{"date":"1397/04/10 18:10","price":925},{"date":"1397/04/10 18:20","price":928},{"date":"1397/04/10 18:30","price":931},{"date":"1397/04/10 18:40","price":930},{"date":"1397/04/10 18:50","price":929},{"date":"1397/04/10 19:00","price":926},{"date":"1397/04/10 19:10","price":925},{"date":"1397/04/10 19:20","price":926},{"date":"1397/04/10 19:30","price":924},{"date":"1397/04/10 19:40","price":923},{"date":"1397/04/10 20:00","price":925},{"date":"1397/04/10 20:10","price":926},{"date":"1397/04/10 20:20","price":925},{"date":"1397/04/10 20:40","price":928},{"date":"1397/04/10 21:00","price":927},{"date":"1397/04/10 21:10","price":930}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398