کمترین: 
8055
بیشترین: 
8437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8409
زمان: 
4/10 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 تیر 1397 , 8409 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":8055},{"date":"1397/04/10 11:40","price":8125},{"date":"1397/04/10 11:50","price":8116},{"date":"1397/04/10 12:00","price":8111},{"date":"1397/04/10 12:10","price":8125},{"date":"1397/04/10 12:20","price":8087},{"date":"1397/04/10 12:40","price":8257},{"date":"1397/04/10 12:50","price":8279},{"date":"1397/04/10 13:10","price":8337},{"date":"1397/04/10 13:30","price":8423},{"date":"1397/04/10 13:40","price":8437},{"date":"1397/04/10 13:50","price":8192},{"date":"1397/04/10 14:00","price":8234},{"date":"1397/04/10 14:10","price":8318},{"date":"1397/04/10 14:30","price":8211},{"date":"1397/04/10 14:40","price":8234},{"date":"1397/04/10 14:50","price":8275},{"date":"1397/04/10 15:10","price":8267},{"date":"1397/04/10 15:20","price":8248},{"date":"1397/04/10 15:40","price":8309},{"date":"1397/04/10 16:20","price":8294},{"date":"1397/04/10 16:30","price":8329},{"date":"1397/04/10 16:40","price":8379},{"date":"1397/04/10 16:50","price":8304},{"date":"1397/04/10 17:20","price":8310},{"date":"1397/04/10 17:30","price":8318},{"date":"1397/04/10 17:50","price":8324},{"date":"1397/04/10 18:10","price":8360},{"date":"1397/04/10 18:20","price":8366},{"date":"1397/04/10 18:30","price":8417},{"date":"1397/04/10 18:40","price":8403},{"date":"1397/04/10 18:50","price":8399},{"date":"1397/04/10 19:00","price":8374},{"date":"1397/04/10 19:10","price":8360},{"date":"1397/04/10 19:30","price":8352},{"date":"1397/04/10 19:50","price":8346},{"date":"1397/04/10 20:00","price":8360},{"date":"1397/04/10 20:10","price":8366},{"date":"1397/04/10 20:20","price":8357},{"date":"1397/04/10 20:40","price":8385},{"date":"1397/04/10 21:10","price":8409}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398