کمترین: 
6072
بیشترین: 
6360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6339
زمان: 
4/10 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 10 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 تیر 1397 , 6339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":6072},{"date":"1397/04/10 11:40","price":6125},{"date":"1397/04/10 11:50","price":6118},{"date":"1397/04/10 12:00","price":6114},{"date":"1397/04/10 12:10","price":6125},{"date":"1397/04/10 12:20","price":6097},{"date":"1397/04/10 12:40","price":6225},{"date":"1397/04/10 12:50","price":6242},{"date":"1397/04/10 13:10","price":6285},{"date":"1397/04/10 13:30","price":6350},{"date":"1397/04/10 13:40","price":6360},{"date":"1397/04/10 13:50","price":6176},{"date":"1397/04/10 14:00","price":6207},{"date":"1397/04/10 14:10","price":6270},{"date":"1397/04/10 14:30","price":6190},{"date":"1397/04/10 14:40","price":6207},{"date":"1397/04/10 14:50","price":6238},{"date":"1397/04/10 15:10","price":6232},{"date":"1397/04/10 15:20","price":6218},{"date":"1397/04/10 15:40","price":6264},{"date":"1397/04/10 16:20","price":6253},{"date":"1397/04/10 16:30","price":6279},{"date":"1397/04/10 16:40","price":6317},{"date":"1397/04/10 16:50","price":6260},{"date":"1397/04/10 17:20","price":6264},{"date":"1397/04/10 17:30","price":6270},{"date":"1397/04/10 17:50","price":6275},{"date":"1397/04/10 18:10","price":6302},{"date":"1397/04/10 18:20","price":6307},{"date":"1397/04/10 18:30","price":6345},{"date":"1397/04/10 18:40","price":6334},{"date":"1397/04/10 18:50","price":6332},{"date":"1397/04/10 19:00","price":6313},{"date":"1397/04/10 19:10","price":6302},{"date":"1397/04/10 19:30","price":6296},{"date":"1397/04/10 19:50","price":6292},{"date":"1397/04/10 20:00","price":6302},{"date":"1397/04/10 20:10","price":6307},{"date":"1397/04/10 20:20","price":6300},{"date":"1397/04/10 20:40","price":6321},{"date":"1397/04/10 21:10","price":6339}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398