کمترین: 
1739
بیشترین: 
1818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1815
زمان: 
4/10 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 10 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 تیر 1397 , 1815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":1739},{"date":"1397/04/10 11:40","price":1754},{"date":"1397/04/10 11:50","price":1752},{"date":"1397/04/10 12:00","price":1751},{"date":"1397/04/10 12:10","price":1754},{"date":"1397/04/10 12:20","price":1744},{"date":"1397/04/10 12:30","price":1746},{"date":"1397/04/10 12:40","price":1782},{"date":"1397/04/10 12:50","price":1787},{"date":"1397/04/10 13:10","price":1800},{"date":"1397/04/10 13:20","price":1803},{"date":"1397/04/10 13:30","price":1818},{"date":"1397/04/10 13:40","price":1801},{"date":"1397/04/10 13:50","price":1764},{"date":"1397/04/10 14:00","price":1777},{"date":"1397/04/10 14:10","price":1796},{"date":"1397/04/10 14:30","price":1772},{"date":"1397/04/10 14:40","price":1777},{"date":"1397/04/10 14:50","price":1785},{"date":"1397/04/10 15:20","price":1781},{"date":"1397/04/10 15:40","price":1794},{"date":"1397/04/10 16:20","price":1791},{"date":"1397/04/10 16:30","price":1798},{"date":"1397/04/10 16:40","price":1809},{"date":"1397/04/10 16:50","price":1793},{"date":"1397/04/10 17:10","price":1797},{"date":"1397/04/10 17:20","price":1794},{"date":"1397/04/10 17:30","price":1796},{"date":"1397/04/10 17:40","price":1799},{"date":"1397/04/10 17:50","price":1797},{"date":"1397/04/10 18:10","price":1805},{"date":"1397/04/10 18:20","price":1811},{"date":"1397/04/10 18:30","price":1817},{"date":"1397/04/10 18:40","price":1814},{"date":"1397/04/10 18:50","price":1813},{"date":"1397/04/10 19:00","price":1808},{"date":"1397/04/10 19:10","price":1805},{"date":"1397/04/10 19:20","price":1806},{"date":"1397/04/10 19:30","price":1803},{"date":"1397/04/10 19:40","price":1802},{"date":"1397/04/10 20:00","price":1805},{"date":"1397/04/10 20:10","price":1806},{"date":"1397/04/10 20:20","price":1804},{"date":"1397/04/10 20:40","price":1810},{"date":"1397/04/10 21:00","price":1808},{"date":"1397/04/10 21:10","price":1815}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398