کمترین: 
2171
بیشترین: 
2274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2266
زمان: 
4/10 21:10
قیمت درهم امارات امروز 10 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 10 تیر 1397 , 2266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":2171},{"date":"1397/04/10 11:40","price":2190},{"date":"1397/04/10 11:50","price":2187},{"date":"1397/04/10 12:00","price":2186},{"date":"1397/04/10 12:10","price":2190},{"date":"1397/04/10 12:20","price":2180},{"date":"1397/04/10 12:40","price":2226},{"date":"1397/04/10 12:50","price":2232},{"date":"1397/04/10 13:10","price":2247},{"date":"1397/04/10 13:30","price":2270},{"date":"1397/04/10 13:40","price":2274},{"date":"1397/04/10 13:50","price":2208},{"date":"1397/04/10 14:00","price":2219},{"date":"1397/04/10 14:10","price":2242},{"date":"1397/04/10 14:30","price":2213},{"date":"1397/04/10 14:40","price":2219},{"date":"1397/04/10 14:50","price":2230},{"date":"1397/04/10 15:10","price":2228},{"date":"1397/04/10 15:20","price":2223},{"date":"1397/04/10 15:40","price":2239},{"date":"1397/04/10 16:20","price":2236},{"date":"1397/04/10 16:30","price":2245},{"date":"1397/04/10 16:40","price":2259},{"date":"1397/04/10 16:50","price":2238},{"date":"1397/04/10 17:20","price":2240},{"date":"1397/04/10 17:30","price":2242},{"date":"1397/04/10 17:50","price":2244},{"date":"1397/04/10 18:10","price":2253},{"date":"1397/04/10 18:20","price":2255},{"date":"1397/04/10 18:30","price":2263},{"date":"1397/04/10 18:40","price":2265},{"date":"1397/04/10 18:50","price":2264},{"date":"1397/04/10 19:00","price":2257},{"date":"1397/04/10 19:10","price":2253},{"date":"1397/04/10 19:30","price":2251},{"date":"1397/04/10 19:50","price":2250},{"date":"1397/04/10 20:00","price":2253},{"date":"1397/04/10 20:10","price":2255},{"date":"1397/04/10 20:20","price":2253},{"date":"1397/04/10 20:40","price":2260},{"date":"1397/04/10 21:10","price":2266}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398