کمترین: 
9315
بیشترین: 
9757
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9724
زمان: 
4/10 21:10
قیمت یورو امروز 10 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 تیر 1397 , 9724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/10 10:20","price":9315},{"date":"1397/04/10 11:40","price":9396},{"date":"1397/04/10 11:50","price":9385},{"date":"1397/04/10 12:00","price":9379},{"date":"1397/04/10 12:10","price":9396},{"date":"1397/04/10 12:20","price":9353},{"date":"1397/04/10 12:40","price":9549},{"date":"1397/04/10 12:50","price":9574},{"date":"1397/04/10 13:10","price":9641},{"date":"1397/04/10 13:30","price":9740},{"date":"1397/04/10 13:40","price":9757},{"date":"1397/04/10 13:50","price":9474},{"date":"1397/04/10 14:00","price":9522},{"date":"1397/04/10 14:10","price":9619},{"date":"1397/04/10 14:30","price":9495},{"date":"1397/04/10 14:40","price":9522},{"date":"1397/04/10 14:50","price":9570},{"date":"1397/04/10 15:10","price":9560},{"date":"1397/04/10 15:20","price":9538},{"date":"1397/04/10 15:40","price":9608},{"date":"1397/04/10 16:20","price":9592},{"date":"1397/04/10 16:30","price":9632},{"date":"1397/04/10 16:40","price":9690},{"date":"1397/04/10 16:50","price":9603},{"date":"1397/04/10 17:20","price":9610},{"date":"1397/04/10 17:30","price":9619},{"date":"1397/04/10 17:50","price":9626},{"date":"1397/04/10 18:10","price":9668},{"date":"1397/04/10 18:20","price":9675},{"date":"1397/04/10 18:30","price":9733},{"date":"1397/04/10 18:40","price":9717},{"date":"1397/04/10 18:50","price":9714},{"date":"1397/04/10 19:00","price":9684},{"date":"1397/04/10 19:10","price":9668},{"date":"1397/04/10 19:30","price":9659},{"date":"1397/04/10 19:50","price":9652},{"date":"1397/04/10 20:00","price":9668},{"date":"1397/04/10 20:10","price":9675},{"date":"1397/04/10 20:20","price":9664},{"date":"1397/04/10 20:40","price":9697},{"date":"1397/04/10 21:10","price":9724}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398