کمترین: 
2147
بیشترین: 
2323
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2197
زمان: 
4/9 21:00
قیمت ریال قطر امروز 9 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 تیر 1397 , 2197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:50","price":2257},{"date":"1397/04/09 11:40","price":2270},{"date":"1397/04/09 11:50","price":2286},{"date":"1397/04/09 12:00","price":2281},{"date":"1397/04/09 12:10","price":2301},{"date":"1397/04/09 12:20","price":2323},{"date":"1397/04/09 12:30","price":2322},{"date":"1397/04/09 12:50","price":2283},{"date":"1397/04/09 13:10","price":2278},{"date":"1397/04/09 13:20","price":2234},{"date":"1397/04/09 13:30","price":2223},{"date":"1397/04/09 14:20","price":2219},{"date":"1397/04/09 14:30","price":2217},{"date":"1397/04/09 14:40","price":2215},{"date":"1397/04/09 15:00","price":2219},{"date":"1397/04/09 15:30","price":2215},{"date":"1397/04/09 15:50","price":2191},{"date":"1397/04/09 16:00","price":2192},{"date":"1397/04/09 16:10","price":2204},{"date":"1397/04/09 16:20","price":2211},{"date":"1397/04/09 16:30","price":2200},{"date":"1397/04/09 16:40","price":2196},{"date":"1397/04/09 17:00","price":2192},{"date":"1397/04/09 17:10","price":2190},{"date":"1397/04/09 17:20","price":2188},{"date":"1397/04/09 17:30","price":2162},{"date":"1397/04/09 17:40","price":2147},{"date":"1397/04/09 17:50","price":2158},{"date":"1397/04/09 18:00","price":2162},{"date":"1397/04/09 18:10","price":2172},{"date":"1397/04/09 18:20","price":2170},{"date":"1397/04/09 18:30","price":2165},{"date":"1397/04/09 18:40","price":2162},{"date":"1397/04/09 18:50","price":2170},{"date":"1397/04/09 19:00","price":2166},{"date":"1397/04/09 19:10","price":2170},{"date":"1397/04/09 19:20","price":2166},{"date":"1397/04/09 19:30","price":2167},{"date":"1397/04/09 20:30","price":2170},{"date":"1397/04/09 20:40","price":2172},{"date":"1397/04/09 21:00","price":2197}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398