کمترین: 
236
بیشترین: 
257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
242
زمان: 
4/9 21:00
قیمت بات تایلند امروز 9 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 تیر 1397 , 242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:30","price":248},{"date":"1397/04/09 11:40","price":250},{"date":"1397/04/09 11:50","price":251},{"date":"1397/04/09 12:00","price":249},{"date":"1397/04/09 12:10","price":253},{"date":"1397/04/09 12:20","price":257},{"date":"1397/04/09 12:30","price":255},{"date":"1397/04/09 12:50","price":251},{"date":"1397/04/09 13:20","price":246},{"date":"1397/04/09 13:30","price":245},{"date":"1397/04/09 14:30","price":244},{"date":"1397/04/09 15:50","price":242},{"date":"1397/04/09 16:00","price":241},{"date":"1397/04/09 16:10","price":242},{"date":"1397/04/09 16:20","price":243},{"date":"1397/04/09 16:30","price":242},{"date":"1397/04/09 17:30","price":238},{"date":"1397/04/09 17:40","price":236},{"date":"1397/04/09 17:50","price":237},{"date":"1397/04/09 18:00","price":238},{"date":"1397/04/09 18:10","price":239},{"date":"1397/04/09 18:30","price":238},{"date":"1397/04/09 18:50","price":239},{"date":"1397/04/09 19:00","price":238},{"date":"1397/04/09 19:10","price":239},{"date":"1397/04/09 19:20","price":238},{"date":"1397/04/09 20:30","price":239},{"date":"1397/04/09 21:00","price":242}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398