کمترین: 
4573
بیشترین: 
4945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4680
زمان: 
4/9 21:00
قیمت منات آذربایجان امروز 9 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 تیر 1397 , 4680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":4808},{"date":"1397/04/09 11:40","price":4835},{"date":"1397/04/09 11:50","price":4880},{"date":"1397/04/09 12:00","price":4857},{"date":"1397/04/09 12:10","price":4912},{"date":"1397/04/09 12:20","price":4945},{"date":"1397/04/09 12:30","price":4920},{"date":"1397/04/09 12:40","price":4940},{"date":"1397/04/09 12:50","price":4863},{"date":"1397/04/09 13:10","price":4852},{"date":"1397/04/09 13:20","price":4742},{"date":"1397/04/09 13:30","price":4758},{"date":"1397/04/09 13:40","price":4726},{"date":"1397/04/09 14:00","price":4734},{"date":"1397/04/09 14:20","price":4726},{"date":"1397/04/09 14:30","price":4722},{"date":"1397/04/09 14:40","price":4709},{"date":"1397/04/09 14:50","price":4726},{"date":"1397/04/09 15:30","price":4721},{"date":"1397/04/09 15:40","price":4709},{"date":"1397/04/09 15:50","price":4670},{"date":"1397/04/09 16:00","price":4677},{"date":"1397/04/09 16:10","price":4694},{"date":"1397/04/09 16:20","price":4685},{"date":"1397/04/09 16:30","price":4694},{"date":"1397/04/09 16:40","price":4677},{"date":"1397/04/09 17:00","price":4670},{"date":"1397/04/09 17:10","price":4664},{"date":"1397/04/09 17:20","price":4645},{"date":"1397/04/09 17:30","price":4597},{"date":"1397/04/09 17:40","price":4573},{"date":"1397/04/09 17:50","price":4600},{"date":"1397/04/09 18:00","price":4621},{"date":"1397/04/09 18:10","price":4626},{"date":"1397/04/09 18:20","price":4621},{"date":"1397/04/09 18:30","price":4611},{"date":"1397/04/09 18:40","price":4605},{"date":"1397/04/09 18:50","price":4613},{"date":"1397/04/09 19:10","price":4621},{"date":"1397/04/09 19:20","price":4616},{"date":"1397/04/09 20:20","price":4621},{"date":"1397/04/09 20:40","price":4626},{"date":"1397/04/09 21:00","price":4680}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398