کمترین: 
1940
بیشترین: 
2100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1986
زمان: 
4/9 21:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":2040},{"date":"1397/04/09 11:40","price":2052},{"date":"1397/04/09 11:50","price":2066},{"date":"1397/04/09 12:00","price":2055},{"date":"1397/04/09 12:10","price":2080},{"date":"1397/04/09 12:20","price":2100},{"date":"1397/04/09 12:30","price":2099},{"date":"1397/04/09 12:40","price":2095},{"date":"1397/04/09 12:50","price":2064},{"date":"1397/04/09 13:10","price":2059},{"date":"1397/04/09 13:20","price":2019},{"date":"1397/04/09 13:30","price":2009},{"date":"1397/04/09 13:40","price":2003},{"date":"1397/04/09 14:00","price":2009},{"date":"1397/04/09 14:20","price":2005},{"date":"1397/04/09 14:30","price":2004},{"date":"1397/04/09 14:40","price":2002},{"date":"1397/04/09 14:50","price":2005},{"date":"1397/04/09 15:30","price":2002},{"date":"1397/04/09 15:50","price":1982},{"date":"1397/04/09 16:10","price":1992},{"date":"1397/04/09 16:20","price":1999},{"date":"1397/04/09 16:30","price":1988},{"date":"1397/04/09 16:40","price":1985},{"date":"1397/04/09 17:00","price":1982},{"date":"1397/04/09 17:10","price":1979},{"date":"1397/04/09 17:20","price":1973},{"date":"1397/04/09 17:30","price":1954},{"date":"1397/04/09 17:40","price":1940},{"date":"1397/04/09 17:50","price":1951},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1954},{"date":"1397/04/09 18:10","price":1963},{"date":"1397/04/09 18:20","price":1961},{"date":"1397/04/09 18:30","price":1957},{"date":"1397/04/09 18:40","price":1954},{"date":"1397/04/09 18:50","price":1961},{"date":"1397/04/09 19:00","price":1958},{"date":"1397/04/09 19:10","price":1961},{"date":"1397/04/09 19:20","price":1958},{"date":"1397/04/09 19:30","price":1959},{"date":"1397/04/09 20:30","price":1961},{"date":"1397/04/09 20:40","price":1963},{"date":"1397/04/09 21:00","price":1986}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398