کمترین: 
5740
بیشترین: 
6211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5875
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 تیر 1397 , 5875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":6035},{"date":"1397/04/09 11:40","price":6070},{"date":"1397/04/09 11:50","price":6111},{"date":"1397/04/09 12:00","price":6080},{"date":"1397/04/09 12:10","price":6153},{"date":"1397/04/09 12:20","price":6211},{"date":"1397/04/09 12:30","price":6208},{"date":"1397/04/09 12:50","price":6104},{"date":"1397/04/09 13:10","price":6101},{"date":"1397/04/09 13:20","price":5973},{"date":"1397/04/09 13:30","price":5943},{"date":"1397/04/09 13:40","price":5922},{"date":"1397/04/09 14:00","price":5943},{"date":"1397/04/09 14:20","price":5932},{"date":"1397/04/09 14:30","price":5928},{"date":"1397/04/09 14:40","price":5922},{"date":"1397/04/09 14:50","price":5932},{"date":"1397/04/09 15:30","price":5922},{"date":"1397/04/09 15:50","price":5862},{"date":"1397/04/09 16:10","price":5892},{"date":"1397/04/09 16:20","price":5912},{"date":"1397/04/09 16:30","price":5882},{"date":"1397/04/09 16:40","price":5872},{"date":"1397/04/09 17:00","price":5862},{"date":"1397/04/09 17:10","price":5855},{"date":"1397/04/09 17:20","price":5836},{"date":"1397/04/09 17:30","price":5781},{"date":"1397/04/09 17:40","price":5740},{"date":"1397/04/09 17:50","price":5771},{"date":"1397/04/09 18:00","price":5781},{"date":"1397/04/09 18:10","price":5807},{"date":"1397/04/09 18:20","price":5801},{"date":"1397/04/09 18:30","price":5789},{"date":"1397/04/09 18:40","price":5781},{"date":"1397/04/09 18:50","price":5801},{"date":"1397/04/09 19:00","price":5791},{"date":"1397/04/09 19:10","price":5801},{"date":"1397/04/09 19:20","price":5797},{"date":"1397/04/09 19:30","price":5795},{"date":"1397/04/09 20:30","price":5801},{"date":"1397/04/09 20:40","price":5807},{"date":"1397/04/09 21:00","price":5875}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398