کمترین: 
961
بیشترین: 
1039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983
زمان: 
4/9 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 9 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 تیر 1397 , 983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":1010},{"date":"1397/04/09 11:40","price":1016},{"date":"1397/04/09 11:50","price":1023},{"date":"1397/04/09 12:00","price":1017},{"date":"1397/04/09 12:10","price":1030},{"date":"1397/04/09 12:20","price":1039},{"date":"1397/04/09 12:50","price":1022},{"date":"1397/04/09 13:10","price":1019},{"date":"1397/04/09 13:20","price":1000},{"date":"1397/04/09 13:30","price":994},{"date":"1397/04/09 13:40","price":992},{"date":"1397/04/09 14:00","price":994},{"date":"1397/04/09 14:20","price":993},{"date":"1397/04/09 14:30","price":992},{"date":"1397/04/09 14:40","price":991},{"date":"1397/04/09 14:50","price":993},{"date":"1397/04/09 15:30","price":991},{"date":"1397/04/09 15:50","price":981},{"date":"1397/04/09 16:10","price":986},{"date":"1397/04/09 16:20","price":989},{"date":"1397/04/09 16:30","price":984},{"date":"1397/04/09 16:40","price":983},{"date":"1397/04/09 17:00","price":981},{"date":"1397/04/09 17:10","price":980},{"date":"1397/04/09 17:20","price":977},{"date":"1397/04/09 17:30","price":967},{"date":"1397/04/09 17:40","price":961},{"date":"1397/04/09 17:50","price":966},{"date":"1397/04/09 18:00","price":967},{"date":"1397/04/09 18:10","price":972},{"date":"1397/04/09 18:20","price":971},{"date":"1397/04/09 18:30","price":969},{"date":"1397/04/09 18:40","price":967},{"date":"1397/04/09 18:50","price":971},{"date":"1397/04/09 19:00","price":969},{"date":"1397/04/09 19:10","price":971},{"date":"1397/04/09 19:20","price":969},{"date":"1397/04/09 19:30","price":970},{"date":"1397/04/09 20:30","price":971},{"date":"1397/04/09 20:40","price":972},{"date":"1397/04/09 21:00","price":983}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398