کمترین: 
1226
بیشترین: 
1327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255
زمان: 
4/9 21:00
قیمت کرون دانمارک امروز 9 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1255 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":1290},{"date":"1397/04/09 11:40","price":1297},{"date":"1397/04/09 11:50","price":1306},{"date":"1397/04/09 12:00","price":1293},{"date":"1397/04/09 12:10","price":1315},{"date":"1397/04/09 12:20","price":1327},{"date":"1397/04/09 12:30","price":1326},{"date":"1397/04/09 12:40","price":1324},{"date":"1397/04/09 12:50","price":1304},{"date":"1397/04/09 13:10","price":1301},{"date":"1397/04/09 13:20","price":1276},{"date":"1397/04/09 13:30","price":1270},{"date":"1397/04/09 13:40","price":1266},{"date":"1397/04/09 14:00","price":1270},{"date":"1397/04/09 14:20","price":1268},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1267},{"date":"1397/04/09 14:40","price":1265},{"date":"1397/04/09 14:50","price":1268},{"date":"1397/04/09 15:30","price":1265},{"date":"1397/04/09 15:50","price":1253},{"date":"1397/04/09 16:10","price":1259},{"date":"1397/04/09 16:20","price":1263},{"date":"1397/04/09 16:30","price":1257},{"date":"1397/04/09 16:40","price":1255},{"date":"1397/04/09 17:00","price":1253},{"date":"1397/04/09 17:10","price":1251},{"date":"1397/04/09 17:20","price":1250},{"date":"1397/04/09 17:30","price":1235},{"date":"1397/04/09 17:40","price":1226},{"date":"1397/04/09 17:50","price":1233},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1235},{"date":"1397/04/09 18:10","price":1241},{"date":"1397/04/09 18:20","price":1239},{"date":"1397/04/09 18:30","price":1237},{"date":"1397/04/09 18:40","price":1235},{"date":"1397/04/09 18:50","price":1239},{"date":"1397/04/09 19:00","price":1237},{"date":"1397/04/09 19:10","price":1239},{"date":"1397/04/09 19:20","price":1237},{"date":"1397/04/09 19:30","price":1238},{"date":"1397/04/09 20:30","price":1239},{"date":"1397/04/09 20:40","price":1241},{"date":"1397/04/09 21:00","price":1255}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398