کمترین: 
874
بیشترین: 
945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894
زمان: 
4/9 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 9 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 تیر 1397 , 894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":919},{"date":"1397/04/09 11:40","price":924},{"date":"1397/04/09 11:50","price":932},{"date":"1397/04/09 12:00","price":928},{"date":"1397/04/09 12:10","price":937},{"date":"1397/04/09 12:20","price":945},{"date":"1397/04/09 12:50","price":929},{"date":"1397/04/09 13:20","price":906},{"date":"1397/04/09 13:30","price":909},{"date":"1397/04/09 13:40","price":903},{"date":"1397/04/09 14:00","price":905},{"date":"1397/04/09 14:20","price":903},{"date":"1397/04/09 14:30","price":902},{"date":"1397/04/09 14:40","price":900},{"date":"1397/04/09 14:50","price":903},{"date":"1397/04/09 15:30","price":902},{"date":"1397/04/09 15:50","price":892},{"date":"1397/04/09 16:10","price":897},{"date":"1397/04/09 16:20","price":895},{"date":"1397/04/09 16:40","price":894},{"date":"1397/04/09 17:00","price":892},{"date":"1397/04/09 17:10","price":891},{"date":"1397/04/09 17:20","price":888},{"date":"1397/04/09 17:30","price":880},{"date":"1397/04/09 17:40","price":874},{"date":"1397/04/09 17:50","price":878},{"date":"1397/04/09 18:00","price":880},{"date":"1397/04/09 18:10","price":884},{"date":"1397/04/09 18:20","price":883},{"date":"1397/04/09 18:30","price":881},{"date":"1397/04/09 18:40","price":880},{"date":"1397/04/09 18:50","price":881},{"date":"1397/04/09 19:10","price":883},{"date":"1397/04/09 19:20","price":882},{"date":"1397/04/09 20:20","price":883},{"date":"1397/04/09 20:40","price":884},{"date":"1397/04/09 21:00","price":894}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398