کمترین: 
7898
بیشترین: 
8547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8083
زمان: 
4/9 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 تیر 1397 , 8083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":8305},{"date":"1397/04/09 11:40","price":8352},{"date":"1397/04/09 11:50","price":8409},{"date":"1397/04/09 12:00","price":8330},{"date":"1397/04/09 12:10","price":8467},{"date":"1397/04/09 12:20","price":8547},{"date":"1397/04/09 12:30","price":8542},{"date":"1397/04/09 12:40","price":8528},{"date":"1397/04/09 12:50","price":8399},{"date":"1397/04/09 13:10","price":8380},{"date":"1397/04/09 13:20","price":8219},{"date":"1397/04/09 13:30","price":8177},{"date":"1397/04/09 13:40","price":8155},{"date":"1397/04/09 14:00","price":8177},{"date":"1397/04/09 14:20","price":8163},{"date":"1397/04/09 14:30","price":8157},{"date":"1397/04/09 14:40","price":8149},{"date":"1397/04/09 14:50","price":8163},{"date":"1397/04/09 15:30","price":8149},{"date":"1397/04/09 15:50","price":8066},{"date":"1397/04/09 16:10","price":8108},{"date":"1397/04/09 16:20","price":8135},{"date":"1397/04/09 16:30","price":8093},{"date":"1397/04/09 16:40","price":8079},{"date":"1397/04/09 17:00","price":8066},{"date":"1397/04/09 17:10","price":8057},{"date":"1397/04/09 17:20","price":8049},{"date":"1397/04/09 17:30","price":7954},{"date":"1397/04/09 17:40","price":7898},{"date":"1397/04/09 17:50","price":7941},{"date":"1397/04/09 18:00","price":7954},{"date":"1397/04/09 18:10","price":7990},{"date":"1397/04/09 18:20","price":7982},{"date":"1397/04/09 18:30","price":7965},{"date":"1397/04/09 18:40","price":7954},{"date":"1397/04/09 18:50","price":7982},{"date":"1397/04/09 19:00","price":7968},{"date":"1397/04/09 19:10","price":7982},{"date":"1397/04/09 19:20","price":7968},{"date":"1397/04/09 19:30","price":7974},{"date":"1397/04/09 20:30","price":7982},{"date":"1397/04/09 20:40","price":7990},{"date":"1397/04/09 21:00","price":8083}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398