کمترین: 
5294
بیشترین: 
5728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5418
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 9 تیر 1397 , 5418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":5566},{"date":"1397/04/09 11:40","price":5598},{"date":"1397/04/09 11:50","price":5636},{"date":"1397/04/09 12:00","price":5607},{"date":"1397/04/09 12:10","price":5675},{"date":"1397/04/09 12:20","price":5728},{"date":"1397/04/09 12:30","price":5725},{"date":"1397/04/09 12:50","price":5629},{"date":"1397/04/09 13:10","price":5617},{"date":"1397/04/09 13:20","price":5508},{"date":"1397/04/09 13:30","price":5480},{"date":"1397/04/09 13:40","price":5466},{"date":"1397/04/09 14:00","price":5480},{"date":"1397/04/09 14:20","price":5471},{"date":"1397/04/09 14:30","price":5467},{"date":"1397/04/09 14:40","price":5462},{"date":"1397/04/09 14:50","price":5471},{"date":"1397/04/09 15:30","price":5462},{"date":"1397/04/09 15:50","price":5406},{"date":"1397/04/09 16:10","price":5434},{"date":"1397/04/09 16:20","price":5452},{"date":"1397/04/09 16:30","price":5424},{"date":"1397/04/09 16:40","price":5415},{"date":"1397/04/09 17:00","price":5406},{"date":"1397/04/09 17:10","price":5400},{"date":"1397/04/09 17:20","price":5382},{"date":"1397/04/09 17:30","price":5331},{"date":"1397/04/09 17:40","price":5294},{"date":"1397/04/09 17:50","price":5322},{"date":"1397/04/09 18:00","price":5331},{"date":"1397/04/09 18:10","price":5355},{"date":"1397/04/09 18:20","price":5350},{"date":"1397/04/09 18:30","price":5338},{"date":"1397/04/09 18:40","price":5331},{"date":"1397/04/09 18:50","price":5350},{"date":"1397/04/09 19:00","price":5340},{"date":"1397/04/09 19:10","price":5350},{"date":"1397/04/09 19:20","price":5340},{"date":"1397/04/09 19:30","price":5344},{"date":"1397/04/09 20:30","price":5350},{"date":"1397/04/09 20:40","price":5355},{"date":"1397/04/09 21:00","price":5418}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398