کمترین: 
5954
بیشترین: 
6443
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6094
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دلار کانادا امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 تیر 1397 , 6094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":6261},{"date":"1397/04/09 11:40","price":6296},{"date":"1397/04/09 11:50","price":6339},{"date":"1397/04/09 12:00","price":6280},{"date":"1397/04/09 12:10","price":6383},{"date":"1397/04/09 12:20","price":6443},{"date":"1397/04/09 12:30","price":6440},{"date":"1397/04/09 12:40","price":6429},{"date":"1397/04/09 12:50","price":6332},{"date":"1397/04/09 13:10","price":6318},{"date":"1397/04/09 13:20","price":6196},{"date":"1397/04/09 13:30","price":6165},{"date":"1397/04/09 13:40","price":6148},{"date":"1397/04/09 14:00","price":6165},{"date":"1397/04/09 14:20","price":6154},{"date":"1397/04/09 14:30","price":6149},{"date":"1397/04/09 14:40","price":6143},{"date":"1397/04/09 14:50","price":6154},{"date":"1397/04/09 15:30","price":6143},{"date":"1397/04/09 15:50","price":6081},{"date":"1397/04/09 16:10","price":6112},{"date":"1397/04/09 16:20","price":6133},{"date":"1397/04/09 16:30","price":6101},{"date":"1397/04/09 16:40","price":6091},{"date":"1397/04/09 17:00","price":6081},{"date":"1397/04/09 17:10","price":6074},{"date":"1397/04/09 17:20","price":6068},{"date":"1397/04/09 17:30","price":5986},{"date":"1397/04/09 17:40","price":5954},{"date":"1397/04/09 17:50","price":5986},{"date":"1397/04/09 18:00","price":5996},{"date":"1397/04/09 18:10","price":6024},{"date":"1397/04/09 18:20","price":6018},{"date":"1397/04/09 18:30","price":6005},{"date":"1397/04/09 18:40","price":5996},{"date":"1397/04/09 18:50","price":6018},{"date":"1397/04/09 19:00","price":6007},{"date":"1397/04/09 19:10","price":6018},{"date":"1397/04/09 19:20","price":6007},{"date":"1397/04/09 19:30","price":6012},{"date":"1397/04/09 20:30","price":6018},{"date":"1397/04/09 20:40","price":6024},{"date":"1397/04/09 21:00","price":6094}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398