کمترین: 
706
بیشترین: 
764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723
زمان: 
4/9 21:00
قیمت ین ژاپن امروز 9 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 تیر 1397 , 723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":743},{"date":"1397/04/09 11:40","price":747},{"date":"1397/04/09 11:50","price":752},{"date":"1397/04/09 12:00","price":745},{"date":"1397/04/09 12:10","price":757},{"date":"1397/04/09 12:20","price":764},{"date":"1397/04/09 12:40","price":763},{"date":"1397/04/09 12:50","price":751},{"date":"1397/04/09 13:10","price":750},{"date":"1397/04/09 13:20","price":735},{"date":"1397/04/09 13:30","price":731},{"date":"1397/04/09 13:40","price":729},{"date":"1397/04/09 14:00","price":731},{"date":"1397/04/09 14:20","price":730},{"date":"1397/04/09 14:40","price":729},{"date":"1397/04/09 14:50","price":730},{"date":"1397/04/09 15:30","price":729},{"date":"1397/04/09 15:50","price":721},{"date":"1397/04/09 16:10","price":725},{"date":"1397/04/09 16:20","price":728},{"date":"1397/04/09 16:30","price":724},{"date":"1397/04/09 16:40","price":723},{"date":"1397/04/09 17:00","price":721},{"date":"1397/04/09 17:20","price":720},{"date":"1397/04/09 17:30","price":711},{"date":"1397/04/09 17:40","price":706},{"date":"1397/04/09 17:50","price":710},{"date":"1397/04/09 18:00","price":711},{"date":"1397/04/09 18:10","price":715},{"date":"1397/04/09 18:20","price":714},{"date":"1397/04/09 18:30","price":712},{"date":"1397/04/09 18:40","price":711},{"date":"1397/04/09 18:50","price":714},{"date":"1397/04/09 19:00","price":713},{"date":"1397/04/09 19:10","price":714},{"date":"1397/04/09 19:20","price":713},{"date":"1397/04/09 20:30","price":714},{"date":"1397/04/09 20:40","price":715},{"date":"1397/04/09 21:00","price":723}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398