کمترین: 
1180
بیشترین: 
1277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1208
زمان: 
4/9 21:00
قیمت یوان چین امروز 9 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 تیر 1397 , 1208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":1241},{"date":"1397/04/09 11:40","price":1248},{"date":"1397/04/09 11:50","price":1257},{"date":"1397/04/09 12:00","price":1245},{"date":"1397/04/09 12:10","price":1265},{"date":"1397/04/09 12:20","price":1277},{"date":"1397/04/09 12:40","price":1274},{"date":"1397/04/09 12:50","price":1255},{"date":"1397/04/09 13:10","price":1252},{"date":"1397/04/09 13:20","price":1228},{"date":"1397/04/09 13:30","price":1222},{"date":"1397/04/09 13:40","price":1219},{"date":"1397/04/09 14:00","price":1222},{"date":"1397/04/09 14:20","price":1220},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1219},{"date":"1397/04/09 14:40","price":1218},{"date":"1397/04/09 14:50","price":1220},{"date":"1397/04/09 15:30","price":1218},{"date":"1397/04/09 15:50","price":1205},{"date":"1397/04/09 16:10","price":1212},{"date":"1397/04/09 16:20","price":1216},{"date":"1397/04/09 16:30","price":1209},{"date":"1397/04/09 16:40","price":1207},{"date":"1397/04/09 17:00","price":1205},{"date":"1397/04/09 17:10","price":1204},{"date":"1397/04/09 17:20","price":1203},{"date":"1397/04/09 17:30","price":1187},{"date":"1397/04/09 17:40","price":1180},{"date":"1397/04/09 17:50","price":1187},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1189},{"date":"1397/04/09 18:10","price":1194},{"date":"1397/04/09 18:20","price":1193},{"date":"1397/04/09 18:30","price":1190},{"date":"1397/04/09 18:40","price":1189},{"date":"1397/04/09 18:50","price":1193},{"date":"1397/04/09 19:00","price":1191},{"date":"1397/04/09 19:10","price":1193},{"date":"1397/04/09 19:20","price":1191},{"date":"1397/04/09 19:30","price":1192},{"date":"1397/04/09 20:30","price":1193},{"date":"1397/04/09 20:40","price":1194},{"date":"1397/04/09 21:00","price":1208}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398