کمترین: 
2129
بیشترین: 
2304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2179
زمان: 
4/9 21:00
قیمت درهم امارات امروز 9 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 تیر 1397 , 2179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":2238},{"date":"1397/04/09 11:40","price":2251},{"date":"1397/04/09 11:50","price":2266},{"date":"1397/04/09 12:00","price":2245},{"date":"1397/04/09 12:10","price":2282},{"date":"1397/04/09 12:20","price":2304},{"date":"1397/04/09 12:30","price":2302},{"date":"1397/04/09 12:40","price":2299},{"date":"1397/04/09 12:50","price":2264},{"date":"1397/04/09 13:10","price":2259},{"date":"1397/04/09 13:20","price":2215},{"date":"1397/04/09 13:30","price":2204},{"date":"1397/04/09 13:40","price":2198},{"date":"1397/04/09 14:00","price":2204},{"date":"1397/04/09 14:20","price":2200},{"date":"1397/04/09 14:30","price":2199},{"date":"1397/04/09 14:40","price":2196},{"date":"1397/04/09 14:50","price":2200},{"date":"1397/04/09 15:30","price":2196},{"date":"1397/04/09 15:50","price":2174},{"date":"1397/04/09 16:10","price":2185},{"date":"1397/04/09 16:20","price":2193},{"date":"1397/04/09 16:30","price":2181},{"date":"1397/04/09 16:40","price":2178},{"date":"1397/04/09 17:00","price":2174},{"date":"1397/04/09 17:10","price":2172},{"date":"1397/04/09 17:20","price":2169},{"date":"1397/04/09 17:30","price":2144},{"date":"1397/04/09 17:40","price":2129},{"date":"1397/04/09 17:50","price":2140},{"date":"1397/04/09 18:00","price":2144},{"date":"1397/04/09 18:10","price":2154},{"date":"1397/04/09 18:20","price":2151},{"date":"1397/04/09 18:30","price":2147},{"date":"1397/04/09 18:40","price":2144},{"date":"1397/04/09 18:50","price":2151},{"date":"1397/04/09 19:00","price":2148},{"date":"1397/04/09 19:10","price":2151},{"date":"1397/04/09 19:20","price":2148},{"date":"1397/04/09 19:30","price":2149},{"date":"1397/04/09 20:30","price":2151},{"date":"1397/04/09 20:40","price":2154},{"date":"1397/04/09 21:00","price":2179}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398