کمترین: 
9134
بیشترین: 
9884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9348
زمان: 
4/9 21:00
قیمت یورو امروز 9 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 تیر 1397 , 9348 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":9604},{"date":"1397/04/09 11:40","price":9659},{"date":"1397/04/09 11:50","price":9724},{"date":"1397/04/09 12:00","price":9633},{"date":"1397/04/09 12:10","price":9792},{"date":"1397/04/09 12:20","price":9884},{"date":"1397/04/09 12:30","price":9878},{"date":"1397/04/09 12:40","price":9862},{"date":"1397/04/09 12:50","price":9714},{"date":"1397/04/09 13:10","price":9691},{"date":"1397/04/09 13:20","price":9504},{"date":"1397/04/09 13:30","price":9457},{"date":"1397/04/09 13:40","price":9431},{"date":"1397/04/09 14:00","price":9457},{"date":"1397/04/09 14:20","price":9440},{"date":"1397/04/09 14:30","price":9433},{"date":"1397/04/09 14:40","price":9424},{"date":"1397/04/09 14:50","price":9440},{"date":"1397/04/09 15:30","price":9424},{"date":"1397/04/09 15:40","price":9427},{"date":"1397/04/09 15:50","price":9328},{"date":"1397/04/09 16:10","price":9376},{"date":"1397/04/09 16:20","price":9407},{"date":"1397/04/09 16:30","price":9360},{"date":"1397/04/09 16:40","price":9343},{"date":"1397/04/09 17:00","price":9328},{"date":"1397/04/09 17:10","price":9318},{"date":"1397/04/09 17:20","price":9308},{"date":"1397/04/09 17:30","price":9183},{"date":"1397/04/09 17:40","price":9134},{"date":"1397/04/09 17:50","price":9183},{"date":"1397/04/09 18:00","price":9198},{"date":"1397/04/09 18:10","price":9240},{"date":"1397/04/09 18:20","price":9231},{"date":"1397/04/09 18:30","price":9211},{"date":"1397/04/09 18:40","price":9198},{"date":"1397/04/09 18:50","price":9231},{"date":"1397/04/09 19:00","price":9215},{"date":"1397/04/09 19:10","price":9231},{"date":"1397/04/09 19:20","price":9215},{"date":"1397/04/09 19:30","price":9222},{"date":"1397/04/09 20:30","price":9231},{"date":"1397/04/09 20:40","price":9240},{"date":"1397/04/09 21:00","price":9348}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398