کمترین: 
11332.4
بیشترین: 
11332.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11332.4
زمان: 
4/9 08:50
قیمت دینار بحرین امروز 9 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 تیر 1397 , 11332.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":11332.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398