کمترین: 
74.3
بیشترین: 
74.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.31
زمان: 
4/9 02:00
قیمت نفت سبک امروز 9 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 تیر 1397 , 74.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":74.32},{"date":"1397/04/09 00:32","price":74.31},{"date":"1397/04/09 01:00","price":74.3},{"date":"1397/04/09 01:32","price":74.33},{"date":"1397/04/09 02:00","price":74.31}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398