کمترین: 
1283000
بیشترین: 
1298400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285200
زمان: 
4/8 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 تیر 1397 , 1285200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 12:45","price":1296200},{"date":"1397/04/08 12:55","price":1298400},{"date":"1397/04/08 13:25","price":1294000},{"date":"1397/04/08 13:40","price":1289600},{"date":"1397/04/08 13:45","price":1285200},{"date":"1397/04/08 14:20","price":1283000},{"date":"1397/04/08 14:35","price":1285200},{"date":"1397/04/08 14:45","price":1286500},{"date":"1397/04/08 15:15","price":1289600},{"date":"1397/04/08 15:25","price":1291800},{"date":"1397/04/08 16:55","price":1289600},{"date":"1397/04/08 17:55","price":1287400},{"date":"1397/04/08 18:45","price":1289600},{"date":"1397/04/08 20:15","price":1291800},{"date":"1397/04/08 20:55","price":1294000},{"date":"1397/04/08 21:15","price":1285200}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398