کمترین: 
4792
بیشترین: 
4871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4839
زمان: 
4/8 21:00
قیمت منات آذربایجان امروز 8 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 تیر 1397 , 4839 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":4795},{"date":"1397/04/08 10:30","price":4796},{"date":"1397/04/08 10:40","price":4795},{"date":"1397/04/08 10:50","price":4797},{"date":"1397/04/08 11:10","price":4792},{"date":"1397/04/08 11:20","price":4795},{"date":"1397/04/08 11:40","price":4797},{"date":"1397/04/08 12:00","price":4800},{"date":"1397/04/08 12:10","price":4799},{"date":"1397/04/08 12:20","price":4797},{"date":"1397/04/08 12:30","price":4800},{"date":"1397/04/08 12:50","price":4802},{"date":"1397/04/08 13:00","price":4868},{"date":"1397/04/08 13:10","price":4871},{"date":"1397/04/08 13:20","price":4869},{"date":"1397/04/08 13:30","price":4852},{"date":"1397/04/08 13:40","price":4835},{"date":"1397/04/08 13:50","price":4815},{"date":"1397/04/08 14:00","price":4812},{"date":"1397/04/08 14:20","price":4808},{"date":"1397/04/08 14:30","price":4807},{"date":"1397/04/08 14:40","price":4815},{"date":"1397/04/08 14:50","price":4819},{"date":"1397/04/08 15:20","price":4832},{"date":"1397/04/08 15:30","price":4841},{"date":"1397/04/08 15:40","price":4840},{"date":"1397/04/08 15:50","price":4842},{"date":"1397/04/08 16:00","price":4841},{"date":"1397/04/08 16:10","price":4840},{"date":"1397/04/08 16:40","price":4839},{"date":"1397/04/08 16:50","price":4838},{"date":"1397/04/08 17:00","price":4831},{"date":"1397/04/08 17:10","price":4829},{"date":"1397/04/08 17:20","price":4834},{"date":"1397/04/08 17:30","price":4830},{"date":"1397/04/08 17:40","price":4828},{"date":"1397/04/08 17:50","price":4825},{"date":"1397/04/08 18:00","price":4822},{"date":"1397/04/08 18:10","price":4824},{"date":"1397/04/08 18:20","price":4825},{"date":"1397/04/08 18:30","price":4829},{"date":"1397/04/08 18:40","price":4826},{"date":"1397/04/08 18:50","price":4832},{"date":"1397/04/08 19:00","price":4831},{"date":"1397/04/08 19:20","price":4829},{"date":"1397/04/08 19:30","price":4830},{"date":"1397/04/08 19:40","price":4829},{"date":"1397/04/08 19:50","price":4830},{"date":"1397/04/08 20:10","price":4831},{"date":"1397/04/08 20:20","price":4838},{"date":"1397/04/08 20:40","price":4836},{"date":"1397/04/08 20:50","price":4834},{"date":"1397/04/08 21:00","price":4839}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398