کمترین: 
1006
بیشترین: 
1022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015
زمان: 
4/8 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 تیر 1397 , 1015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":1008},{"date":"1397/04/08 10:30","price":1009},{"date":"1397/04/08 10:40","price":1008},{"date":"1397/04/08 11:00","price":1009},{"date":"1397/04/08 11:20","price":1008},{"date":"1397/04/08 11:30","price":1006},{"date":"1397/04/08 11:40","price":1008},{"date":"1397/04/08 12:30","price":1007},{"date":"1397/04/08 12:50","price":1008},{"date":"1397/04/08 13:00","price":1022},{"date":"1397/04/08 13:30","price":1019},{"date":"1397/04/08 13:40","price":1015},{"date":"1397/04/08 13:50","price":1012},{"date":"1397/04/08 14:00","price":1011},{"date":"1397/04/08 14:20","price":1008},{"date":"1397/04/08 14:40","price":1007},{"date":"1397/04/08 14:50","price":1011},{"date":"1397/04/08 15:00","price":1012},{"date":"1397/04/08 15:10","price":1011},{"date":"1397/04/08 15:20","price":1013},{"date":"1397/04/08 15:30","price":1014},{"date":"1397/04/08 15:50","price":1015},{"date":"1397/04/08 17:00","price":1012},{"date":"1397/04/08 17:30","price":1011},{"date":"1397/04/08 18:00","price":1010},{"date":"1397/04/08 18:40","price":1009},{"date":"1397/04/08 18:50","price":1008},{"date":"1397/04/08 19:00","price":1010},{"date":"1397/04/08 19:30","price":1012},{"date":"1397/04/08 19:40","price":1011},{"date":"1397/04/08 19:50","price":1013},{"date":"1397/04/08 20:00","price":1012},{"date":"1397/04/08 20:10","price":1013},{"date":"1397/04/08 20:20","price":1014},{"date":"1397/04/08 20:30","price":1015},{"date":"1397/04/08 21:00","price":1013},{"date":"1397/04/08 21:10","price":1014},{"date":"1397/04/08 21:20","price":1015}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399