کمترین: 
1280
بیشترین: 
1300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1296
زمان: 
4/8 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 8 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 تیر 1397 , 1296 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":1282},{"date":"1397/04/08 10:50","price":1281},{"date":"1397/04/08 11:20","price":1280},{"date":"1397/04/08 11:40","price":1281},{"date":"1397/04/08 12:10","price":1280},{"date":"1397/04/08 12:40","price":1281},{"date":"1397/04/08 13:00","price":1299},{"date":"1397/04/08 13:20","price":1300},{"date":"1397/04/08 13:30","price":1296},{"date":"1397/04/08 13:40","price":1292},{"date":"1397/04/08 13:50","price":1287},{"date":"1397/04/08 14:20","price":1284},{"date":"1397/04/08 14:30","price":1283},{"date":"1397/04/08 14:40","price":1286},{"date":"1397/04/08 14:50","price":1288},{"date":"1397/04/08 15:20","price":1291},{"date":"1397/04/08 15:30","price":1293},{"date":"1397/04/08 15:40","price":1292},{"date":"1397/04/08 15:50","price":1293},{"date":"1397/04/08 16:00","price":1294},{"date":"1397/04/08 16:10","price":1293},{"date":"1397/04/08 16:20","price":1294},{"date":"1397/04/08 16:30","price":1295},{"date":"1397/04/08 16:50","price":1293},{"date":"1397/04/08 17:00","price":1292},{"date":"1397/04/08 17:30","price":1291},{"date":"1397/04/08 17:40","price":1292},{"date":"1397/04/08 17:50","price":1290},{"date":"1397/04/08 18:00","price":1288},{"date":"1397/04/08 18:10","price":1289},{"date":"1397/04/08 18:40","price":1290},{"date":"1397/04/08 18:50","price":1289},{"date":"1397/04/08 19:00","price":1290},{"date":"1397/04/08 19:10","price":1291},{"date":"1397/04/08 19:30","price":1293},{"date":"1397/04/08 19:40","price":1292},{"date":"1397/04/08 19:50","price":1293},{"date":"1397/04/08 20:00","price":1294},{"date":"1397/04/08 20:10","price":1293},{"date":"1397/04/08 20:20","price":1295},{"date":"1397/04/08 20:30","price":1296},{"date":"1397/04/08 20:40","price":1295},{"date":"1397/04/08 21:00","price":1294},{"date":"1397/04/08 21:10","price":1297},{"date":"1397/04/08 21:20","price":1296}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399