کمترین: 
2251
بیشترین: 
2287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2272
زمان: 
4/8 21:10
قیمت ریال قطر امروز 8 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 تیر 1397 , 2272 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":2251},{"date":"1397/04/08 10:30","price":2252},{"date":"1397/04/08 11:10","price":2251},{"date":"1397/04/08 11:40","price":2252},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2253},{"date":"1397/04/08 12:10","price":2254},{"date":"1397/04/08 12:20","price":2252},{"date":"1397/04/08 12:30","price":2253},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2286},{"date":"1397/04/08 13:10","price":2287},{"date":"1397/04/08 13:20","price":2286},{"date":"1397/04/08 13:30","price":2278},{"date":"1397/04/08 13:40","price":2270},{"date":"1397/04/08 13:50","price":2261},{"date":"1397/04/08 14:00","price":2259},{"date":"1397/04/08 14:10","price":2260},{"date":"1397/04/08 14:20","price":2256},{"date":"1397/04/08 14:30","price":2257},{"date":"1397/04/08 15:30","price":2272},{"date":"1397/04/08 15:50","price":2273},{"date":"1397/04/08 16:20","price":2272},{"date":"1397/04/08 16:30","price":2273},{"date":"1397/04/08 16:50","price":2271},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2268},{"date":"1397/04/08 17:10","price":2267},{"date":"1397/04/08 17:20","price":2269},{"date":"1397/04/08 17:30","price":2268},{"date":"1397/04/08 17:40","price":2267},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2264},{"date":"1397/04/08 18:10","price":2265},{"date":"1397/04/08 18:20","price":2266},{"date":"1397/04/08 18:30","price":2267},{"date":"1397/04/08 18:50","price":2264},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2269},{"date":"1397/04/08 19:20","price":2267},{"date":"1397/04/08 19:30","price":2268},{"date":"1397/04/08 20:20","price":2271},{"date":"1397/04/08 20:50","price":2270},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2267},{"date":"1397/04/08 21:10","price":2272}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398