کمترین: 
2187
بیشترین: 
2221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2207
زمان: 
4/8 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 8 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 تیر 1397 , 2207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":2188},{"date":"1397/04/08 10:30","price":2189},{"date":"1397/04/08 11:10","price":2187},{"date":"1397/04/08 11:20","price":2188},{"date":"1397/04/08 11:30","price":2189},{"date":"1397/04/08 11:40","price":2190},{"date":"1397/04/08 11:50","price":2189},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2187},{"date":"1397/04/08 12:10","price":2189},{"date":"1397/04/08 12:20","price":2188},{"date":"1397/04/08 12:30","price":2189},{"date":"1397/04/08 12:50","price":2191},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2220},{"date":"1397/04/08 13:10","price":2221},{"date":"1397/04/08 13:30","price":2214},{"date":"1397/04/08 13:40","price":2205},{"date":"1397/04/08 13:50","price":2196},{"date":"1397/04/08 14:00","price":2194},{"date":"1397/04/08 14:10","price":2195},{"date":"1397/04/08 14:20","price":2193},{"date":"1397/04/08 14:40","price":2196},{"date":"1397/04/08 14:50","price":2199},{"date":"1397/04/08 15:00","price":2198},{"date":"1397/04/08 15:20","price":2203},{"date":"1397/04/08 15:30","price":2208},{"date":"1397/04/08 15:50","price":2209},{"date":"1397/04/08 16:00","price":2208},{"date":"1397/04/08 16:10","price":2207},{"date":"1397/04/08 16:20","price":2209},{"date":"1397/04/08 16:30","price":2208},{"date":"1397/04/08 16:50","price":2206},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2203},{"date":"1397/04/08 17:10","price":2204},{"date":"1397/04/08 17:20","price":2205},{"date":"1397/04/08 17:30","price":2203},{"date":"1397/04/08 17:40","price":2201},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2198},{"date":"1397/04/08 18:10","price":2201},{"date":"1397/04/08 18:30","price":2203},{"date":"1397/04/08 18:40","price":2202},{"date":"1397/04/08 18:50","price":2204},{"date":"1397/04/08 19:40","price":2203},{"date":"1397/04/08 19:50","price":2204},{"date":"1397/04/08 20:20","price":2206},{"date":"1397/04/08 20:50","price":2205},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2206},{"date":"1397/04/08 21:20","price":2207}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398