کمترین: 
914
بیشترین: 
930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
924
زمان: 
4/8 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 8 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 تیر 1397 , 924 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":915},{"date":"1397/04/08 11:00","price":914},{"date":"1397/04/08 11:40","price":915},{"date":"1397/04/08 11:50","price":914},{"date":"1397/04/08 12:00","price":916},{"date":"1397/04/08 12:10","price":915},{"date":"1397/04/08 12:20","price":916},{"date":"1397/04/08 12:40","price":915},{"date":"1397/04/08 12:50","price":917},{"date":"1397/04/08 13:00","price":930},{"date":"1397/04/08 13:10","price":929},{"date":"1397/04/08 13:20","price":930},{"date":"1397/04/08 13:30","price":927},{"date":"1397/04/08 13:40","price":925},{"date":"1397/04/08 13:50","price":921},{"date":"1397/04/08 14:20","price":920},{"date":"1397/04/08 14:30","price":918},{"date":"1397/04/08 14:40","price":919},{"date":"1397/04/08 14:50","price":920},{"date":"1397/04/08 15:20","price":923},{"date":"1397/04/08 15:40","price":922},{"date":"1397/04/08 15:50","price":923},{"date":"1397/04/08 16:10","price":922},{"date":"1397/04/08 16:20","price":923},{"date":"1397/04/08 16:40","price":924},{"date":"1397/04/08 16:50","price":923},{"date":"1397/04/08 17:00","price":921},{"date":"1397/04/08 17:10","price":920},{"date":"1397/04/08 17:30","price":921},{"date":"1397/04/08 18:00","price":919},{"date":"1397/04/08 18:20","price":920},{"date":"1397/04/08 18:30","price":919},{"date":"1397/04/08 19:10","price":920},{"date":"1397/04/08 19:30","price":921},{"date":"1397/04/08 19:40","price":920},{"date":"1397/04/08 19:50","price":922},{"date":"1397/04/08 20:10","price":921},{"date":"1397/04/08 20:20","price":923},{"date":"1397/04/08 21:00","price":924}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398