کمترین: 
1238
بیشترین: 
1257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250
زمان: 
4/8 21:10
قیمت یوان چین امروز 8 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 تیر 1397 , 1250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":1240},{"date":"1397/04/08 10:50","price":1239},{"date":"1397/04/08 11:10","price":1240},{"date":"1397/04/08 11:30","price":1239},{"date":"1397/04/08 12:00","price":1240},{"date":"1397/04/08 12:20","price":1238},{"date":"1397/04/08 12:30","price":1239},{"date":"1397/04/08 12:50","price":1240},{"date":"1397/04/08 13:00","price":1256},{"date":"1397/04/08 13:20","price":1257},{"date":"1397/04/08 13:30","price":1253},{"date":"1397/04/08 13:40","price":1249},{"date":"1397/04/08 13:50","price":1245},{"date":"1397/04/08 14:00","price":1244},{"date":"1397/04/08 14:20","price":1241},{"date":"1397/04/08 14:30","price":1242},{"date":"1397/04/08 14:50","price":1245},{"date":"1397/04/08 15:20","price":1247},{"date":"1397/04/08 15:30","price":1250},{"date":"1397/04/08 15:40","price":1249},{"date":"1397/04/08 15:50","price":1250},{"date":"1397/04/08 16:00","price":1249},{"date":"1397/04/08 16:20","price":1250},{"date":"1397/04/08 16:30","price":1249},{"date":"1397/04/08 16:50","price":1250},{"date":"1397/04/08 17:00","price":1247},{"date":"1397/04/08 17:10","price":1246},{"date":"1397/04/08 17:20","price":1248},{"date":"1397/04/08 17:40","price":1247},{"date":"1397/04/08 18:00","price":1245},{"date":"1397/04/08 18:10","price":1246},{"date":"1397/04/08 18:30","price":1248},{"date":"1397/04/08 18:40","price":1247},{"date":"1397/04/08 18:50","price":1246},{"date":"1397/04/08 19:00","price":1248},{"date":"1397/04/08 19:20","price":1246},{"date":"1397/04/08 19:30","price":1248},{"date":"1397/04/08 19:40","price":1247},{"date":"1397/04/08 19:50","price":1248},{"date":"1397/04/08 20:20","price":1250},{"date":"1397/04/08 20:30","price":1249},{"date":"1397/04/08 21:00","price":1247},{"date":"1397/04/08 21:10","price":1250}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398