کمترین: 
2232
بیشترین: 
2267
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2253
زمان: 
4/8 21:20
قیمت درهم امارات امروز 8 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 تیر 1397 , 2253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":2233},{"date":"1397/04/08 11:00","price":2234},{"date":"1397/04/08 11:10","price":2232},{"date":"1397/04/08 11:30","price":2233},{"date":"1397/04/08 11:50","price":2234},{"date":"1397/04/08 12:10","price":2235},{"date":"1397/04/08 12:20","price":2234},{"date":"1397/04/08 12:40","price":2235},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2267},{"date":"1397/04/08 13:30","price":2259},{"date":"1397/04/08 13:40","price":2251},{"date":"1397/04/08 13:50","price":2242},{"date":"1397/04/08 14:00","price":2240},{"date":"1397/04/08 14:10","price":2241},{"date":"1397/04/08 14:20","price":2238},{"date":"1397/04/08 14:40","price":2240},{"date":"1397/04/08 14:50","price":2244},{"date":"1397/04/08 15:10","price":2243},{"date":"1397/04/08 15:20","price":2248},{"date":"1397/04/08 15:30","price":2253},{"date":"1397/04/08 15:50","price":2254},{"date":"1397/04/08 16:20","price":2253},{"date":"1397/04/08 16:50","price":2252},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2249},{"date":"1397/04/08 17:10","price":2248},{"date":"1397/04/08 17:20","price":2250},{"date":"1397/04/08 17:40","price":2248},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2245},{"date":"1397/04/08 18:10","price":2246},{"date":"1397/04/08 18:20","price":2247},{"date":"1397/04/08 18:30","price":2250},{"date":"1397/04/08 18:40","price":2248},{"date":"1397/04/08 18:50","price":2246},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2250},{"date":"1397/04/08 19:20","price":2248},{"date":"1397/04/08 19:30","price":2250},{"date":"1397/04/08 19:40","price":2248},{"date":"1397/04/08 19:50","price":2249},{"date":"1397/04/08 20:20","price":2252},{"date":"1397/04/08 20:50","price":2251},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2248},{"date":"1397/04/08 21:10","price":2254},{"date":"1397/04/08 21:20","price":2253}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398