کمترین: 
2.915
بیشترین: 
2.952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.926
زمان: 
4/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 تیر 1397 , 2.926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":2.942},{"date":"1397/04/08 00:32","price":2.946},{"date":"1397/04/08 01:00","price":2.95},{"date":"1397/04/08 01:32","price":2.952},{"date":"1397/04/08 03:00","price":2.949},{"date":"1397/04/08 03:32","price":2.952},{"date":"1397/04/08 04:00","price":2.946},{"date":"1397/04/08 04:32","price":2.942},{"date":"1397/04/08 05:00","price":2.946},{"date":"1397/04/08 06:00","price":2.945},{"date":"1397/04/08 06:32","price":2.942},{"date":"1397/04/08 08:00","price":2.939},{"date":"1397/04/08 08:32","price":2.944},{"date":"1397/04/08 09:00","price":2.938},{"date":"1397/04/08 09:32","price":2.942},{"date":"1397/04/08 10:00","price":2.936},{"date":"1397/04/08 10:32","price":2.935},{"date":"1397/04/08 11:00","price":2.933},{"date":"1397/04/08 11:32","price":2.93},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2.931},{"date":"1397/04/08 12:32","price":2.929},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2.93},{"date":"1397/04/08 14:08","price":2.929},{"date":"1397/04/08 14:32","price":2.938},{"date":"1397/04/08 15:32","price":2.942},{"date":"1397/04/08 16:32","price":2.925},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2.927},{"date":"1397/04/08 17:32","price":2.921},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2.923},{"date":"1397/04/08 18:32","price":2.937},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2.92},{"date":"1397/04/08 19:32","price":2.917},{"date":"1397/04/08 20:00","price":2.921},{"date":"1397/04/08 20:32","price":2.915},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2.917},{"date":"1397/04/08 21:32","price":2.923},{"date":"1397/04/08 22:00","price":2.926},{"date":"1397/04/08 22:32","price":2.921},{"date":"1397/04/08 23:00","price":2.923},{"date":"1397/04/08 23:32","price":2.926}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398