کمترین: 
2.0935
بیشترین: 
2.1563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1446
زمان: 
4/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 تیر 1397 , 2.1446 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":2.0989},{"date":"1397/04/08 00:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/08 01:00","price":2.1},{"date":"1397/04/08 01:32","price":2.1025},{"date":"1397/04/08 02:00","price":2.102},{"date":"1397/04/08 03:00","price":2.104},{"date":"1397/04/08 03:32","price":2.1035},{"date":"1397/04/08 04:32","price":2.1025},{"date":"1397/04/08 05:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/08 06:00","price":2.0965},{"date":"1397/04/08 06:32","price":2.094},{"date":"1397/04/08 07:00","price":2.0935},{"date":"1397/04/08 07:32","price":2.0967},{"date":"1397/04/08 08:00","price":2.0986},{"date":"1397/04/08 08:32","price":2.0985},{"date":"1397/04/08 09:00","price":2.098},{"date":"1397/04/08 09:32","price":2.099},{"date":"1397/04/08 10:00","price":2.097},{"date":"1397/04/08 10:32","price":2.099},{"date":"1397/04/08 11:00","price":2.101},{"date":"1397/04/08 11:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2.1075},{"date":"1397/04/08 13:32","price":2.112},{"date":"1397/04/08 14:08","price":2.1175},{"date":"1397/04/08 14:32","price":2.1195},{"date":"1397/04/08 15:00","price":2.1374},{"date":"1397/04/08 15:32","price":2.1285},{"date":"1397/04/08 16:00","price":2.1255},{"date":"1397/04/08 16:32","price":2.1235},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2.1225},{"date":"1397/04/08 17:32","price":2.1227},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2.121},{"date":"1397/04/08 18:32","price":2.129},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2.1389},{"date":"1397/04/08 19:32","price":2.1435},{"date":"1397/04/08 20:00","price":2.1521},{"date":"1397/04/08 20:32","price":2.1563},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2.1475},{"date":"1397/04/08 21:32","price":2.146},{"date":"1397/04/08 22:00","price":2.143},{"date":"1397/04/08 22:32","price":2.1435},{"date":"1397/04/08 23:00","price":2.1545},{"date":"1397/04/08 23:32","price":2.1446}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398